VI. BADANIE EMPIRYCZNE.

VI.a) Badanie empiryczne z wykorzystaniem danych IQ.

Zaproponowany model do badania empirycznego zakład następujące hipotezy:

  • Ewolucja z weryfikacją zewnętrzną  informacji genetycznej przekazywana badanej zdolności / pojemności.

  • Istnienie funkcji x, która mierzy różne potencjały tej zdolności / pojemności.

W celu usprawnienia zrozumienia tego modelu i jego analizy statystycznej, zamierzamy wybrać kontrowersyjny temat dziedziczenia inteligencji. Istnieją liczne badania oparte na indywidualnej inteligencji lub pomiarach ilorazu inteligencji.

Zazwyczaj, inteligencję mierzy się ogólnie zaakceptowanymi testami na IQ, chociaż wielu autorów wątpi w te pomiary, a nawet w samą koncepcję inteligencji. Niemniej jednak, IQ odnosi sie do względnej pozycji zdefiniowanej poprzez znormalizowaną funkcję x (I) statystycznej dystrybucji IQ badanej do procesu zarejestrowania tej funkcji.

Badanie empiryczne wyciąga kilka przeczących sobie nawzajem konkluzji, podczas gdy w badaniu bliźniaków jednojajowych korelacja o wartości 80-85% jest osiągana, dla innych typów relacji rodzinnych maleje do 30%. Według mnie, konkluzja jest taka, że inteligencja jest dziedziczona jak pokazuje wysoka korelacja pomiędzy bliźniakami jednojajowymi.

Rozkład normalny

Niska korelacja u reszty przypadków występuje z powodu błędnej definicji formy, w jakiej dziedziczenie jest przekazywane w zgodzie z ekspozycją GTCEL i genetyki Mendla.

Paragraf pokazuje kształt funkcji normalnej x (IQ), którą będziemy stosować. Dla każdej wartości IQ, funkcja wskazuje zakumulowaną możliwość, że IQ populacji jest takie samo lub mniejsze niż odnośna wartość IQ.

Na przykład: x (100) = 0.5 a funkcja przeciwna x_inv (Prob) = IQ, co oznacza, x_inv (0.5) = 100.

Genetic połączenie inteligencji.

Wynik kombinacji czterech genów w zgodzie z ważnością genetyki Mendla utworzy cztery różne możliwości lub przypadki. Oczekiwana przeciętna matematyczna zdolności nowego osobnika w zgodzie z GTCEL będzie sumą oczekiwanych przeciętnych każdego jednego przypadku rozważanego pod względem ich możliwości.

Potomek EC. = P(D1) C(D1) + P(D2) C(D2) + P(D3) C(D3) + P(D4) C(D4)

Biorąc pod uwagę założenie weryfikacji otrzymanej informacji genetycznej, założonej przez hipotezę, mówi, że gen dominujący będzie jedynym z mniejszą zdolnością i może być możliwe tylko wyrażenie potencjału tego genu w jego integrity.

Pomimo tego, przypuszczam, że w badaniu empirycznym, dla ułatwienia, jest przeciwstawne w całości, jako że jest zrozumiałe, że dla specyficznej zdolności silniejszy gen zawiera praktycznie całość informacji genu mniejszego i dodatkową część.

Inny ważny aspekt to, że poprzez hipotezę silniejszy gen (lub część informacji genetycznej, która jest związana z badaną zdolnością) każdego przodka nie może być mierzony w badaniu empirycznym, ponieważ nie jest wyrażony w swojej integralności / całości, jako że tylko przeciwstawna część będzie wyrażona.

Z tego powodu, jest konieczne, aby oszacować jego rozmiar tak dokładnie jak tylko możemy. Gdybyśmy zawsze pracowali z prawdopodobieństwami centralnej wartości jego oczekiwanej matematycznej przeciętnej, obliczając korelację pomiędzy zmiennymi zależnymi i niezależnymi, błędy miałyby tendencję do kompensacji za straty.

Chociaż najsilniejszy gen także można zmierzyć, to pozostaje problem losowości kombinacji z genetyki Mendla.

Jeżeli będą dostępne dane próbek prac badania empirycznego, to będzie możliwa analiza korelacji pomiędzy zmiennymi wyjaśniającymi zdefiniowanymi przez model ze zmiennymi wyjaśnionymi.

Obecny model jest uproszczony dla potrzeb prezentacji. Na przykład, na pewno trzeba będzie zawrzeć:

  • Wewnętrzne polepszenie informacji genetycznej w każdym pokoleniu, które może wykroczyć poza 10%. W każdym razie, jest możliwe wykonanie wstępnych badań do oszacowania i późniejszej włączenia.

  • Filtr pokrewieństwa / przyciągania, związany z brakiem kontrastacji mocy intelektualnej w swojej całości jak wspomnieliśmy powyżej.

  • Inny czynnik, aczkolwiek niezupełnie jasny, może być efektem selekcji płciowej związanej z korelacją mocy intelektualnej pomiędzy genami obu przodków

Inny ważny aspekt to możliwość obliczenia korelacji dziedziczenia IQ u połowy przypadków, tylko tych, gdzie gen dominujący jest słabszy z czterech genów, tzn. że połowiczna korelacja tych 50% przypadków musiałaby wynosić około 80-90% a oczekiwana wartość powinna być w centrum i mieć bardzo małą rozbieżność.

--- --- ---

Pozwolicie, że przypomnę , iż ta ostatnia możliwość została odrzucona w analizie wstępnej badania empirycznego ze badaniem statystycznym IQ, które rozwinęłam, aby uprawomocnić GTCEL. Z drugiej strony, Będzie konieczne utrudnienie początkowego modelu, aby otrzymać lepsze wyniki, (chociaż teraz ośmielę się powiedzieć, że robią one wrażenie). Na przykład, potwierdzenie wzrostu o 10% w każdym pokoleniu będzie potwierdzone w Badaniu nad IDI.

W Badaniu nad IDI, kiedy oszacujemy model metodą zwyczajnych minimów kwadratowych, nie interesuje mnie uzyskanie wartości tych parametrów. Przeciwnie, Poszukuję pasującego wyniku, tzn. jego współczynnika korelacji (r) i jego współczynnika lub determinującego (r2). Reprezentują one związek pomiędzy rozbieżnością / zmiennością wyjaśniającą a całościową.

Oczywiście, kiedy model badania empirycznego jest dobrze założony z dużą próbką to wartości parametrów zaczną być użyteczne.